Steenfabriek Milsbeek, een ontwikkelingsvisie

Aan Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur is door Wienerberger B.V. gevraagd een integrale, samenhangende ontwikkelingsvisie op te stellen voor de voormalige steenfabriek te Milsbeek in Noord-Limburg (gemeente Gennep). De steenfabriek uit 1898 omvat bijna 9 hectare aan oppervlak en wacht al enkele jaren op herbestemming.

De steenfabriek ligt in een landschappelijk bijzonder waardevolle omgeving en wordt omringd door de ecologische hoofdstructuur. Aan de zuidzijde van de locatie stroomt de Maas, gescheiden van de steenfabriek door smalle uiterwaarden en een recent opgehoogde dijk. De planlocatie ligt binnendijks binnen het hoogwaterbeschermings-regime.  De Maasvallei is ter hoogte van de planlocatie relatief smal met ten noorden ervan de imposante stuwwal met Jansberg en Mookerheide. Ten oosten van de locatie stroomt de Niers de Maas in, geflankeerd door het ‘Genneperhuis’, een oude burcht in de monding van de Niers. Het terrein van de steenfabriek draagt nog de sporen van het productieproces anno 2008, het jaar van sluiting, met o.a. kleischuren, fabriekspijp en de aan- en afvoerhaven aan de Maas. Het interessante aan de opgave is dat er een koppeling mogelijk is van historische, bestaande en toekomstige waarden. Enerzijds zijn dat de grote landschappelijke en ecologische waarden van het Maasdal, anderzijds zijn dat de unieke cultuurhistorische kwaliteiten van de steenfabriek zelf met zijn specifieke verhaal over kleiwinning en baksteenproductie.

Doel van de op te stellen ontwikkelingsvisie is een kader te schetsen voor hergebruik en transformatie van de locatie. Met de ontwikkelingsvisie in de hand kan een procedure worden gestart bij provincie en gemeente tot herbestemming van het terrein en uiteindelijke verkoop aan derden.

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur m.m.v. Martijn Al, 2014 - heden, in opdracht van Wienerberger B.V.

Voor het boekje 'Steenfabriek Milsbeek, een ontwikkelingsvisie' klik hier >>>